☆Obaby's H4cking W0rld☆

Hack-Crack==Backdoors - RATs - Trojans // Binders-Packers - Rootkits

破解-黑客-零日漏洞-灰鸽子/上兴/PCShare-木马免杀-网站入侵-信息安全

2009年4月8日星期三

[BT]Windows 7 build 7077 x86 RC Escrow这个版本编译完成于4月4日12点55分,
也就是上星期六,MS[RC分組]封裝Win7,定名7077.0.090404-1255,
交到[RTM分組], 定名7105.0.090404-1255
7077.0.090404-1255_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRC1CULFRER_EN_DVD.iso

Size: 2,530,869,248 bytes

SHA1: 6B4D676257C57607B951A101C7B2C559CD7A5730

下载:BT种子

0 评论:

发表评论