☆Obaby's H4cking W0rld☆

Hack-Crack==Backdoors - RATs - Trojans // Binders-Packers - Rootkits

破解-黑客-零日漏洞-灰鸽子/上兴/PCShare-木马免杀-网站入侵-信息安全

详解免杀工具的使用.rar
http://www.namipan.com/d/f07385a ... 7e6e14f5dfbc69e8d01
文件表面定位方法.rar
http://www.namipan.com/d/ec48354 ... aac991b9ed85a87c400
文件内存定位方法.rar
http://www.namipan.com/d/00f2b10 ... 8fc4406b963bae85100
特征修改方法总结.rar
http://www.namipan.com/d/35648c2 ... 42e3b64492f54292301
加区加花免杀方法.rar
http://www.namipan.com/d/e71d6da ... 15b2a698a3b17ed5100
详解PE头免杀移位.rar
http://www.namipan.com/d/d7f88e6 ... 734927a65e341804400
主动特征码定位方法.rar
http://www.namipan.com/d/f04e50c ... 6cf91b36df8132b0e01
输入表免杀方法汇总.rar
http://www.namipan.com/d/4fef19f ... 5bfde9e95ecb8e23101
详解输出表免杀方法汇总.rar
http://www.namipan.com/d/9747733 ... f9882fa18beb690b000
重定位数据的免杀.rar
http://www.namipan.com/d/70bb22d ... cb3e163c99e46dec900
动画非本人原创,自己决定是否要下载!是否捆绑病毒请自行检查!

0 评论:

发表评论